เว็บไซต์อำเภอปาย เว็บไซต์อื่นๆ  
 
 
 
   
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ที่ทำการปกครองอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ที่ทำการปกครองอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ที่ทำการปกครองอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ที่ทำการปกครองอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ที่ทำการปกครองอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
   
 
 
เกี่ยวกับอำเภอปาย
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนงานและโครงการ
หนังสือสั่งการ
ข่าวการประกวดราคา / การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการประชุม
ปฏิทินกิจกรรม
 
 
กลุ่มงานบริหารงานปกครอง
ฝ่ายทะเบียนและบัตร
ฝ่ายความมั่นคง
 
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
 
เผยแพร่แผนการจัดซื้ัอจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก บ้านโป่ง หมู่ท่ี 1 ถึงบ้านตาลเจ็ดต้น หมู่ท่ี 3 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สรุปผลการประกวดภาพถ่ายสีสันแห่งปาย 360 องศา
 
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนมกราคม 2559
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนมกราคม 2559
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนสิงหาคม 2558
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนกรกฎาคม 2558
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนมิถุนายน 2558
 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ยกเลิกเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ยกเลิกเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก บ้านทุ่งโป่ง หมูที่ 1 ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประกาศปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน โดยใช้แอสฟัลท์ติกคอนกรัีตทับถมถนนเดิม หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
 
 
mmmmm
 
 
ที่ทำการปกครองอำเภอปาย
กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย


ม.1 ถนนราษฎร์ดำรง ต.เวียงใต้  อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130
โทร. 0-5369-9195 
โทรสาร 0-5369-9195
อีเมล์ : amphoepai@gmail.com
คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ขนาดใหญ่
 
 
 
 

 ที่ทำการปกครองอำเภอปาย
  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย

  ม.1 ถนนราษฎร์ดำรง ต.เวียงใต้  อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130
โทร. 0-5369-9195  โทรสาร 0-5369-9195 อีเมล์ : amphoepai@gmail.com