เว็บไซต์อำเภอปาย เว็บไซต์อื่นๆ  
 
 
 
   
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ที่ทำการปกครองอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ที่ทำการปกครองอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ที่ทำการปกครองอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ที่ทำการปกครองอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ที่ทำการปกครองอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
   
 
 
เกี่ยวกับอำเภอปาย
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนงานและโครงการ
หนังสือสั่งการ
ข่าวการประกวดราคา / การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการประชุม
ปฏิทินกิจกรรม
 
 
กลุ่มงานบริหารงานปกครอง
ฝ่ายทะเบียนและบัตร
ฝ่ายความมั่นคง
 
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
 
สรุปผลการประกวดภาพถ่ายสีสันแห่งปาย 360 องศา
ขอเชิญประชุมหัวหน้า่ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนมีนาคม 2557
<ขยายเวลา> โครงการประกวดภาพถ่ายท่องเที่ยวเมืองปาย 360 องศา ( < Update > Travel photo contest project ‘Pai 360 degrees’ .)
โครงการประกวดภาพถ่ายท่องเที่ยวเมืองปาย 360 องศา (Travel photo contest project ‘Pai 360 degrees’ .)
พิธีสืบชาตาผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการ
 
xxxxxxxxxxxxxx
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนมกราคม 2559
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนมกราคม 2559
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนสิงหาคม 2558
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนกรกฎาคม 2558
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต (Aasphaltic concrete) และเสริมไหล่ทางสายบ้านแม่ฮี้ หมู่ที่ 5 - บ้านทรายขาว หมู่ที่ 2 ตาบลแม่ฮี้ อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรสายทางบ้านห้วยโผ - หย่อมบ้านห้วยเคี๊ยะ หมูที่ 6 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำฝายทุ่งม่าน บ้านแม่ของ ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างก่อสร้างพนังกั้นน้ำกัดเซาะตลิ่ง บ้านนาจลอง หมู่ท่ี 6 ตำำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ราคากลาง (เพิ่มเติม) โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำ วางกล่องแกลเบียนชนิดหินทิ้ง บ้านแม่ปิง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
 
 
mmmmm
 
 
ที่ทำการปกครองอำเภอปาย
กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย


ม.1 ถนนราษฎร์ดำรง ต.เวียงใต้  อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130
โทร. 0-5369-9195 
โทรสาร 0-5369-9195
อีเมล์ : amphoepai@gmail.com
คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ขนาดใหญ่
 
 
 
 

 ที่ทำการปกครองอำเภอปาย
  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย

  ม.1 ถนนราษฎร์ดำรง ต.เวียงใต้  อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130
โทร. 0-5369-9195  โทรสาร 0-5369-9195 อีเมล์ : amphoepai@gmail.com