เว็บไซต์อำเภอปาย เว็บไซต์อื่นๆ  
 
 
 
   
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ที่ทำการปกครองอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ที่ทำการปกครองอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ที่ทำการปกครองอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ที่ทำการปกครองอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ที่ทำการปกครองอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
   
 
 
เกี่ยวกับอำเภอปาย
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนงานและโครงการ
หนังสือสั่งการ
ข่าวการประกวดราคา / การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการประชุม
ปฏิทินกิจกรรม
 
 
กลุ่มงานบริหารงานปกครอง
ฝ่ายทะเบียนและบัตร
ฝ่ายความมั่นคง
 
 
 
 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน การดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่อยู่ในความผิดชอบการกรมการปกครอง การจัดระเบียบสังคมและการควบคุมกิจการที่เป็นภัยหรือส่งผลกระทบต่อสังคม การแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพล และการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนความขัดแย้งของประชาชนในพื้นที่ งานกิจการชายแดน งานกิจการชนกลุ่มน้อยและผู้อพยพ การออกหนังสืออนุญาต ออกนอกเขตพื้นที่การควบคุมแก่บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย (อพป.และกิจกรรมการร่วมฝึกกองกำลังประชาชนต่างๆ) การป้องกันแก้ปัญหาการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติ งานการข่าวและงานด้านการสื่อสาร การกิจการอาสารักษาดินแดน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับงานความมั่นคง การขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาการปลูกพืชเสพติด กิจกรรมลูกเสือชาวบ้าน โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดน
 
 

 ที่ทำการปกครองอำเภอปาย
  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย

  ม.1 ถนนราษฎร์ดำรง ต.เวียงใต้  อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130
โทร. 0-5369-9195  โทรสาร 0-5369-9195 อีเมล์ : amphoepai@gmail.com