เว็บไซต์อำเภอปาย เว็บไซต์อื่นๆ  
 
 
 
   
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ที่ทำการปกครองอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ที่ทำการปกครองอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ที่ทำการปกครองอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ที่ทำการปกครองอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ที่ทำการปกครองอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
   
 
 
เกี่ยวกับอำเภอปาย
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนงานและโครงการ
หนังสือสั่งการ
ข่าวการประกวดราคา / การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการประชุม
ปฏิทินกิจกรรม
 
 
กลุ่มงานบริหารงานปกครอง
ฝ่ายทะเบียนและบัตร
ฝ่ายความมั่นคง
 
 
 
 
เรื่อง :  สรุปผลการประกวดภาพถ่ายสีสันแห่งปาย 360 องศา
[ 04 มีนาคม 2557 ]
 
สรุปผลการประกวดภาพถ่ายสีสันแห่งปาย 360 องศา


รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม คุณปฏิญญา  รู้ประโยชน์ศิลป์ 
รางวัลชนะเลิศ คุณปวิณ  บุญคง 

รางวัลเกียรติยศ
คุณชวาล  ศิริมนาทร  , คุณวรพจน์  ตระกูลบางคล้า  , คุณผกามาศ  คงทน  , คุณทิวานันท์  ไชยนันท์  , คุณพิชญวัฒน์  ปรุงศักดิ์ , คุณวิภาวดี  ทรายคำ


ผู้ที่เข้ารอบ 20 คนสุดท้าย
กร  อิทธิรัตนสกุล , กฤศ  กุลวงศ์ , ไกรวิทย์  ธรรมใจ , จีรันธนิน  ธนโชคนันทพัฒน์ , ชัชวาล  ขนขจี , ดิถี  เหลืองธนะโภค , ทวีคูณ  คงคล้าย , นฤทธิ์  เอื้อสกุลพรเจริญ , นิชาภา  จันทร์ธารี , ปรีวัติ  ประภาเวสัง , พรรณ์ศักดิ์   สมวงศ์ , วริทธินันท์  บุญเลา , วินนิวัตร  ไตรตรงสัตย์ , พิชญวัฒน์  ปรุงศักดิ์ , เบญจวรรณ  รอดโรคะ , ทองสุข  สระศรี , อภิชญา  บุญเฉลย , วิภาวดี  ทรายคำ , Malte  Sandschulte , Klans  Burwestro


ติดต่อเพื่อนัดหมายรับรางวัลที่ 0931569150  ปริญญา  มโนวงศ์    ผู้ประสานโครงการฯ
 
 
 

 ที่ทำการปกครองอำเภอปาย
  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย

  ม.1 ถนนราษฎร์ดำรง ต.เวียงใต้  อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130
โทร. 0-5369-9195  โทรสาร 0-5369-9195 อีเมล์ : amphoepai@gmail.com