เว็บไซต์อำเภอปาย เว็บไซต์อื่นๆ  
 
 
 
   
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ที่ทำการปกครองอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ที่ทำการปกครองอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ที่ทำการปกครองอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ที่ทำการปกครองอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ที่ทำการปกครองอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
   
 
 
เกี่ยวกับอำเภอปาย
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนงานและโครงการ
หนังสือสั่งการ
ข่าวการประกวดราคา / การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการประชุม
ปฏิทินกิจกรรม
 
 
กลุ่มงานบริหารงานปกครอง
ฝ่ายทะเบียนและบัตร
ฝ่ายความมั่นคง
 
 
 
 
ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก บ้านโป่ง หมู่ท่ี 1 ถึงบ้านตาลเจ็ดต้น หมู่ท่ี 3 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สรุปผลการประกวดภาพถ่ายสีสันแห่งปาย 360 องศา
ขอเชิญประชุมหัวหน้า่ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนมีนาคม 2557
<ขยายเวลา> โครงการประกวดภาพถ่ายท่องเที่ยวเมืองปาย 360 องศา ( < Update > Travel photo contest project ‘Pai 360 degrees’ .)
โครงการประกวดภาพถ่ายท่องเที่ยวเมืองปาย 360 องศา (Travel photo contest project ‘Pai 360 degrees’ .)
พิธีสืบชาตาผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการ
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ(กบอ.ปาย)และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนตุลาคม
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอปาย(กบอ.ปาย)และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน กันยายน 2556
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ “๑๒ สิงหามหาราชินี ” พุทธศักราช ๒๕๕๖
ขอเชิญร่วมเดินขบวนเทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา “๑๒ สิงหามหาราชินี ” พุทธศักราช ๒๕๕๖
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอปาย(กบอ.ปาย)และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ที่ทำการปกครองอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
 

 ที่ทำการปกครองอำเภอปาย
  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย

  ม.1 ถนนราษฎร์ดำรง ต.เวียงใต้  อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130
โทร. 0-5369-9195  โทรสาร 0-5369-9195 อีเมล์ : amphoepai@gmail.com