เว็บไซต์อำเภอปาย เว็บไซต์อื่นๆ  
 
 
 
   
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ที่ทำการปกครองอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ที่ทำการปกครองอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ที่ทำการปกครองอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ที่ทำการปกครองอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ที่ทำการปกครองอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
   
 
 
เกี่ยวกับอำเภอปาย
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนงานและโครงการ
หนังสือสั่งการ
ข่าวการประกวดราคา / การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการประชุม
ปฏิทินกิจกรรม
 
 
กลุ่มงานบริหารงานปกครอง
ฝ่ายทะเบียนและบัตร
ฝ่ายความมั่นคง
 
 
 
 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ยกเลิกเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ยกเลิกเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก บ้านทุ่งโป่ง หมูที่ 1 ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประกาศปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน โดยใช้แอสฟัลท์ติกคอนกรัีตทับถมถนนเดิม หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประกวดราคาก่อสร้าง ซ่อมแซมและปรับปรุงถนน หมู่ที่ 5 บ้านโฮง - หมูที่ 2 บ้านใหม่ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประกวดราคาก่อสร้าง ซ่อมแซมและปรับปรุงถนน หมู่ที่ 5 บ้านโฮง - หมูที่ 2 บ้านใหม่ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประกวดราคาก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงถนน สายทางหมู่ที่ 1 บ้านโป่ง - หมู่ที่ 8 บ้านศรีดอนชัย ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องาสอน
ร่างประกาศปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน โดยใช้แอสฟัลท์ติกคอนกรัีตทับถมถนนเดิม หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกวดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านร้องแหย่ง ม.10 ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
ร่างประกวดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านร้องแหย่ง ม.10 ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
ประกวดราคาก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้านทุ่งยาวใต้ - ฝายน้ำล้นบ้านทุ่งยาว ม.3 ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ..แม่ฮ่องสอน
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลอง 2 บ้านแม่เย็น ม.1 ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
ร่างประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนภายในหมู่บ้านกุงแกง ม.11 ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
ประกวดราคาก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้านทุ่งยาวใต้ - ฝายน้ำล้นบ้านทุ่งยาว ม.3 ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ..แม่ฮ่องสอน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลอง 2 บ้านแม่เย็น ม.1 ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนภายในหมู่บ้านกุงแกง ม.11 ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนในหมู่บ้านกุงแกง บ้านกุงแกง หมู่ที 11 ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งยาวใต้ - ฝายน้ำล้น บ้านทุ่งยาวใต้ หมู่ท่ี 3 ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันคลอง 2 บ้านแม่เย็น ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วและก่อสร้างโรงจอดรถบ้านพักนายอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วและก่อสร้างโรงจอดรถบ้านพักนายอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ร่างประกวดราคาก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วและก่อสร้างโรงจอดรถบ้านพักนายอำเภอปาย
ร่างประกาศจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วและก่อสร้างโรงจอดรถบ้านพักนายอำเภอปาย
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต (Aasphaltic concrete) และเสริมไหล่ทางสายบ้านแม่ฮี้ หมู่ที่ 5 - บ้านทรายขาว หมู่ที่ 2 ตาบลแม่ฮี้ อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรสายทางบ้านห้วยโผ - หย่อมบ้านห้วยเคี๊ยะ หมูที่ 6 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำฝายทุ่งม่าน บ้านแม่ของ ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างก่อสร้างพนังกั้นน้ำกัดเซาะตลิ่ง บ้านนาจลอง หมู่ท่ี 6 ตำำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ราคากลาง (เพิ่มเติม) โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำ วางกล่องแกลเบียนชนิดหินทิ้ง บ้านแม่ปิง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ราคากลางโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำ วางกล่องแกลเบียนชนิดหินทิ้ง บ้านแม่ปิง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประกาศจ้างเหมาโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำ วางกล่องแกลเบียนชนิดหินทิ้ง บ้านแม่ปิง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วงสร้อย ม.3 ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วงสร้อย ม.3 ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
ราคากลางก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่นาเติงใน ม.2 ตำบลแม่นาเติง อ.ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประกาศสอบราคาก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่นาเติงใน ม.2 ตำบลแม่นาเติง อ.ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วงสร้อย - บ้านหมอแปง ม.3 ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
ประกาศก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วงสร้อย - บ้านหมอแปง ม.3 ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
ราคากลางเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่นาเติงนอก ม.1 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 2 สาย (เพิ่มเติม)
ราคากลางเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่นาเติงนอก ม.1 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 2 สาย
ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่นาเติงนอก ม.1 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 2 สาย
ราคากลางจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีตถนนคนเดินปายและถนนในเขตเทศบาล
ประกาศจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีตถนนคนเดินปายและถนนในเขตเทศบาล
ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำฮู หมู่ท่ี 5 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประกาศก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำฮู หมู่ท่ี 5 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ราคากลางก่อสร้างบ่อพักฝาตะแกรงเหล็กและก่อสร้างรางระบาย บ้านแสงทองเวียงใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประกาศก่อสร้างบ่อพักฝาตะแกรงเหล็กและก่อสร้างรางระบาย บ้านแสงทองเวียงใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านศรีดอนชัย หมู่ท่ี 8 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านศรีดอนชัย หมู่ท่ี 8 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เพิ่มเติม)
ประกาศโครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลติก คอนกรีต บ้านศรีดอนชัย หมู่ท่ี 8 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านใหม่ หมู่ท่ี 2 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เพิ่มเติม)
ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านใหม่ หมู่ท่ี 2 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประกาศโครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านใหม่ หมู่ที่ 2 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดอม่ฮ่องสอน
ราคากลางงานก่อสร้างอาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภอปาย พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพิ่มเติม
ราคากลางงานก่อสร้างอาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภอปาย พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ครั้งที่ 2)
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สอบราคาจ้างโครงการเดินท่อระบบประราภูเขา บ้านม่วงสร้อย หมู่ที่่ 3 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย
aaaaaa
ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง
 
 

 ที่ทำการปกครองอำเภอปาย
  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย

  ม.1 ถนนราษฎร์ดำรง ต.เวียงใต้  อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130
โทร. 0-5369-9195  โทรสาร 0-5369-9195 อีเมล์ : amphoepai@gmail.com