เว็บไซต์อำเภอปาย เว็บไซต์อื่นๆ  
 
 
 
   
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ที่ทำการปกครองอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ที่ทำการปกครองอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ที่ทำการปกครองอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ที่ทำการปกครองอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ที่ทำการปกครองอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
   
 
 
เกี่ยวกับอำเภอปาย
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนงานและโครงการ
หนังสือสั่งการ
ข่าวการประกวดราคา / การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการประชุม
ปฏิทินกิจกรรม
 
 
กลุ่มงานบริหารงานปกครอง
ฝ่ายทะเบียนและบัตร
ฝ่ายความมั่นคง
 
 
 
 
<div style="text-align: center;"><script type="text/javascript">
    google_ad_client = "ca-pub-1183141156520334";
    google_ad_slot = "1406363605";
    google_ad_width = 728;
    google_ad_height = 90;
</script>
<!-- ADS -->
<script type="text/javascript"
src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</div><b>ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอ</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.&nbsp; เสริมสร้างสังคมให้มีความสุขและยกระดับคุณภาพชีวิต<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและระบบโครงสร้างพื้นฐาน<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4. เสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัย<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7. การขยายผลการเรียนรู้โครงการพระราชดำริสู่ชุมชน<br><br><div style="text-align: center;"><script type="text/javascript">
    google_ad_client = "ca-pub-1183141156520334";
    google_ad_slot = "1406363605";
    google_ad_width = 728;
    google_ad_height = 90;
</script>
<!-- ADS -->
<script type="text/javascript"
src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</div>
 
 

 ที่ทำการปกครองอำเภอปาย
  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย

  ม.1 ถนนราษฎร์ดำรง ต.เวียงใต้  อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130
โทร. 0-5369-9195  โทรสาร 0-5369-9195 อีเมล์ : amphoepai@gmail.com