เว็บไซต์อำเภอปาย เว็บไซต์อื่นๆ  
 
 
 
   
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ที่ทำการปกครองอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ที่ทำการปกครองอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ที่ทำการปกครองอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ที่ทำการปกครองอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ที่ทำการปกครองอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
   
 
 
เกี่ยวกับอำเภอปาย
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนงานและโครงการ
หนังสือสั่งการ
ข่าวการประกวดราคา / การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการประชุม
ปฏิทินกิจกรรม
 
 
กลุ่มงานบริหารงานปกครอง
ฝ่ายทะเบียนและบัตร
ฝ่ายความมั่นคง
 
 
 
 
วิสัยทัศน์การพัฒนาอำเภอ
    เมืองปายน่าอยู่  สู่การท่องเที่ยวยั่งยืน  ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม  ยกระดับคุณภาพชีวิต  บนวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ
    1. เสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย สะอาดตา สะอาดกาย สะอาดใจ
    2. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
    3. อำเภอปายเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน
    4. ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เป็นสังคมอยู่ดีมีสุข
    5. ส่งเสริมและขยายผลโครงการพระราชดำริและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน

เป้าประสงค์การพัฒนาอำเภอ
    1.  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น
    2.  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพ
    3.  ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
    4.  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง เข้าถึงการบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึง
    5.  มีการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณี อันดีงามของท้องถิ่น
    6.  เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว
    7. พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP
    8. เพิ่มประสิทธิภาพของโครงข่ายการคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
              9. ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ลดน้อยลง
    10. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
    11. เทิดทูนและธำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
    12. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
    13. ป้องกันและปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย
    14.  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
    15.  อำนวยความสะดวกให้ประชาชนมีความพึงพอใจ
    16.  คงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ
    17. รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
    18. ลดการสูญเสียจากภัยพิบัติธรรมชาติ
    19. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขยายผลการเรียนรู้สู่ชุมชนอย่างทั่วถึง
    20. ประชาชนดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 
 

 ที่ทำการปกครองอำเภอปาย
  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย

  ม.1 ถนนราษฎร์ดำรง ต.เวียงใต้  อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130
โทร. 0-5369-9195  โทรสาร 0-5369-9195 อีเมล์ : amphoepai@gmail.com